Kymmenen vuoden välein tehtävään tilastokyselyyn vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset. Tilastokyselyllä kerätään tiloilta vain ne tiedot, joita ei mistään muualta saada. Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimuksen tiedoista yli puolet saadaan rekisterilähteistä.

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely avautuu verkossa joulukuussa. Kymmenen vuoden välein tehtävän tilastotutkimuksen kohteena ovat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset, joita on laskennan alkaessa noin 46 000. Tilastotutkimus selvittää suomalaisen maatalouden rakennetta eli muun muassa työvoimaa, yritystoimintaa ja energian käyttöä.

Maatalouslaskenta tehdään maailmanlaajuisesti YK:n elintarvike ja maatalousjärjestön (FAO) suositusten mukaisesti. EU:n ja Euroopan talousalueen maissa maatalouslaskentaa ohjaa EU:n lainsäädäntö.

Joulukuussa 2020 käynnistyvässä maatalouslaskennassa Luonnonvarakeskus (Luke) on toteuttajana ensimmäistä kertaa.

Tilastokysely avautuu verkossa joulukuussa

Valtaosa maatalouslaskennan tiedoista saadaan rekisterilähteistä. Loput tiedot kerätään viljelijöiltä verkossa toteutettavalla tilastokyselyllä 1.12.2020-15.2.2021.

Viljelijät ovat maatalouslaskennassa merkittävässä asemassa, sillä vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen ja niiden antamaan kuvaan suomalaisen maatalouden rakenteesta. Kyselyn tulokset muodostavat merkittävän tietoaineiston, jonka avulla pystytään todentamaan maa- ja puutarhatalouden kehitys.

Maatiloilla on pitkät perinteet, ja jokaisesta tilasta on vuosien saatossa muodostunut omanlaisensa. Viljelijäperheet tekevät työtä ja hankkivat tulonsa kukin omalla tavallaan. Tuotantosuuntien ja yrittämisen kirjo on laaja. Lisäksi tulevat vielä alueelliset erityispiirteet, kertoo projektipäällikkö Jaana Kyyrä. Tästä syystä jokaisen viljelijän on tärkeää vastata maatalouslaskentaan ja kertoa tilansa tarina numeroin, hän jatkaa.

Maatalouslaskennasta syntyvät tilastot kertovat maatalouden rakennemuutoksesta. Tilojen lukumäärä sekä maa- ja puutarhatalouteen käytetty työmäärä ovat vähentyneet. Maataloustuotteiden tuotanto on kuitenkin pysynyt entisellä tasolla, sillä samaan aikaa tuotanto on tehostunut ja tilakoko kasvanut merkittävästi. Maatilat ja etenkin puutarhayritykset ovat panostaneet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen.

Uudistuvan maatalouden mittari

Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimuksen tulokset antavat tärkeää tietoa viljelijöille, päätöksentekijöille ja tutkijoille. Tuloksia hyödynnetään laajasti myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan valmistelussa ja seurannassa.

Laadukkaat tilastot tukevat maaseudun yrittäjien toimintaa ja auttavat koko ruokaketjua kehittymään. Yhteisenä tavoitteena on ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin huomioiminen sekä maaseutualueiden elinvoiman säilyttäminen.

Maatalouslaskennasta saatavat tiedot tulevat kaikkien saataville. Tuloksien perusteella voidaan reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, kun perustiedot maatalouden rakenteesta ovat olemassa ja ne ovat laadukkaita. Maataloustilastot antavat vastauksia muun muassa ruokaturvaan, huoltovarmuuteen ja työvoiman saatavuuden vaikutuksiin.

Maatalous- ja puutarhayrittäjät ovat merkittävässä asemassa maatalouslaskennan onnistumisessa. Jokainen vastaus tilastokyselyyn on tärkeä, sillä tiloilta kysyttäviä tietoja ei saada mistään muualta. Iso osa tilastotutkimuksen tiedoista saadaan rekisterilähteistä, Kyyrä muistuttaa.

Tilastotutkimuksen tuloksia julkaistaan ensin ennakollisena vuoden 2021 lopulla ja lopullisina alkuvuodesta 2022.

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely toteutetaan maatalouslaskenta.fi-kampanjasivustolla. Kampanjasivustolla voi seurata myös verkkokyselyn niin kokonaisvastausasteen kuin alueellista edistymistä.

Lisätietoja: Projektipäällikkö, Jaana Kyyrä, jaana.kyyra@luke.fi, 029 532 6796


Maatalouslaskenta on kerran kymmenessä vuodessa tehtävä maailmanlaajuinen tilastotutkimus. Suomessa maatalouslaskenta tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1910. EU-maissa maatalouslaskennan tekemistä koordinoi EU:n tilastoviranomainen Eurostat ja maailmanlaajuisesti FAO. Suomessa maatalouslaskennan toteuttamisesta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Vuoden 2020 maatalouslaskenta toteutetaan yhteistyössä Kantar TNS Oy:n kanssa.