Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista vastaavat suppeaan peruskyselyyn ja kolmasosa vastaajajoukosta laajempaan kyselyyn, jonka kuvaukseen voit tutustua tällä sivulla.

Kyselyn laajassa versiossa kysytään maa- ja puutarhatalouden työmäärästä, muusta yritys- ja ansiotoiminnasta, lannan varastoinnista ja käsittelystä, eläinpaikoista sekä energian käytöstä maatiloilla vuonna 2020.

Laajaan verkkokyselyyn vastaaminen kestää noin puoli tuntia.

Ohjeet vastaajalle

Maatalouslaskennan laajassa verkkokyselyssä kysytään seuraavia asioita:

Mikä on maatilan tai yrityksen omistusmuoto?

 • Perheviljelmä, maatalousyhtymä vai yhtiö tai yhteisön omistama (oikeushenkilö)
 • Onko perheviljelmällä yksi vai useita omistajia?

Tilan/yrityksen tavanomaiseen toimintaan kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavasta henkilöstä kysytään seuraavaa:

 • Syntymävuosi ja sukupuoli.
 • Vuosi, josta alkaen vastuuhenkilö on vastannut tilan hoidosta.
 • Vuosi, jolloin tilalla tehtiin viimeksi sukupolvenvaihdos.
 • Onko vastuuhenkilö saanut tilan toimintaan liittyvää koulutusta vuonna 2020?

I MAA- JA PUUTARHATALOUDEN TYÖMÄÄRÄ VUONNA 2020

Tilan/yrityksen maa- ja puutarhataloudessa tehty vuosityömäärä työtunteina kysytään henkilöittäin seuraavilta:

 • Tilan hoidosta vastaava henkilö
 • Tilan omistajat/haltijat
 • Viljelijäperheen muut jäsenet

Työmääräarviota tehtäessä vertailukohtana voi käyttää tavanomaista kokopäivätyötä (5 päivää/viikko) tekevän henkilön vuosityömäärää, joka on noin 1 800 työtuntia.

Työmäärään ei oteta mukaan metsätalouden, kotitalouden eikä muun yritystoiminnan työtä (esim. ei koneurakointityötä muille tiloille).

Tilan/yrityksen vakituisesti palkkaamien miesten ja naisten henkilömäärät

Maa- ja puutarhatalouden työhön palkatut yhteensä, ja heistä niiden henkilömäärä, joille tila/yritys on maksanut palkkaa lisäksi muustakin työstä. Vakituisesti palkattujen työmäärän Luke saa verohallinnon tulorekisteritietojen perusteella.

Tilan/yrityksen palkkaaman lyhytaikaisen työvoiman henkilömäärä ja työmäärä yhteensä

Lyhytaikaiseksi katsotaan työsuhde, joka kestää alle puoli vuotta. Henkilöiden yhteensä tekemä maa- ja puutarhatalouden työ vuoden 2020 aikana ilmoitetaan 8 tunnin työpäivinä (= työtunnit / 8). Lomitus- ja sijaisaputyötä ei ilmoiteta, jos Mela on korvannut sen osittain tai kokonaan. Luke saa lomittajien tiedot Melasta.

Ulkomaan kansalaisten osuus vakituisesti palkatusta ja lyhytaikaisesta työvoimasta

Urakoitsijoiden, vuokratyövoiman yms. tilalle/yritykselle tekemä työmäärä

Tässä yhteydessä tila ei ole palkkaa maksava työnantaja, vaan ostaa esim. kokonaisen urakan tai palvelun. Työmäärä ilmoitetaan 8 tunnin työpäivinä (= työtunnit / 8).

II MUU YRITYS- JA ANSIOTOIMINTA VUONNA 2020

Harjoitetaanko tilalla/yrityksessä maa- ja puutarhatalouden lisäksi muuta yritystoimintaa, joka liittyy tilaan?

Toiminta liittyy tilaan, jos siinä käytetään tilan maa- ja puutarhatalouden koneita, rakennuksia, aluetta tai tuotteita. Toiminta voi tapahtua myös tilan ulkopuolella. Tilan oman metsän hoito ei sisälly muuhun yritystoimintaan.

Jos muuta yritystoimintaa harjoitetaan, mitkä ovat muun yritystoiminnan toimialat?

Jos toimialoja on useita, mikä niistä on myyntituloiltaan suurin?

Miten suuri on muun yritystoiminnan tulojen osuus tilan/yrityksen kokonaistuloista?

Kuinka monta henkilöä on työskennellyt tilaan liittyvässä muussa yritystoiminnassa?

 • Omistaja
 • Perheenjäsenet
 • Vakituisesti palkatut

Päätoimisesti ja sivutoimisesti työskennelleet ilmoitetaan erikseen. Toiminta on päätoimista, jos siinä tehty vuosityömäärä on yli puolet henkilön kokonaisvuosityömäärästä.

Kuinka monta henkilöä on työskennellyt muussa ansiotoiminnassa (esim. palkkatyö tai yritystoiminta, joka ei liity tilaan)

 • Omistaja
 • Perheenjäsenet

Päätoimisesti ja sivutoimisesti työskennelleet ilmoitetaan erikseen. Toiminta on päätoimista, jos siinä tehty vuosityömäärä on yli puolet henkilön kokonaisvuosityömäärästä.

Onko tilalle tehty kirjallinen työturvallisuussuunnitelma?

Onko tilan/yrityksen käytettävissä kastelulaitteita?

 • Jos on, miten iso on kasteltavissa oleva pelto- ja puutarhaviljelyn ala (ha), kun vettä on käytettävissä normaalisti?

Kasvihuonealaa ei lasketa mukaan.

Onko tila ottanut viljelyyn tai antanut toisen viljeltäväksi niin sanottua sopimuspeltoa?

Peltoa, josta pellon viljelijä ei maksa vuokraa pellon omistajalle ja jonka tuet saa omistaja.

Energian käyttö tilan/yrityksen maa- ja puutarhataloudessa vuonna 2020 (arvio)

 • Käytetyt määrät: Sähkö, polttoöljy, puu ym. kiinteät polttoaineet tilan lämpökeskuksessa
 • Tilan oma energiantuotanto

Jos kulutuslukema sisältää muutakin kuin maa- ja puutarhatalouden käyttöä (esim. yksityistalous, metsätalous tai muu yritystoiminta), ilmoitetaan tilan maa- ja puutarhatalouden osuus siitä prosentteina.

Tilalta luovutettu ja tilalle vastaanotettu lantamäärä (kuutiometreinä).

Muiden orgaanisten ja jäteperäisten lannoitteiden käyttö (kuutiometreinä), levitysala (ha).

Väkilannoitteilla ja karjanlannalla lannoitetut peltoalat (ha).

Miten lanta on levitetty?

 • Hajalevitys, letkulevitys, veitsimultain, sijoituslaite eli multain (matala (enintään 10 cm) tai syvä (yli 10 cm) sijoiuts)
 • Eri levitysmenetelmien prosenttiosuudet levitetystä lannasta (arvio), levitysalat (ha).
 • Pintalevitettyjen lantojen multaus
  • Ei multausta, multaus alle 4 tuntia tai yli 4 tuntia levityksestä (prosenttiosuudet levitetystä lannasta)

III KOTIELÄINTILAT

Varastoidun lannan jakautuminen eri varastotyyppeihin (prosenttiosuudet), kun varastoidun lannan kokonaismäärä on suurimmillaan (levityskauden alussa).

 • Kiinteä tai lietelanta
 • Vettä läpäisevä tai vedenpitävä kate tai kattamaton

Lantavarastotilan riittävyys tyhjentämättä (kuukausia)

Lannan käsittely tilalla:

 • Separointi, biokaasun tuotanto, ilmastus, kompostointi, muu menetelmä
 • Prosenttisuus lannan kokonaismäärästä

Nautakarjatilat

Nautapaikkojen määrä eri tyyppisissä karjarakennuksissa (parsinavetta, pihatto, ulkotarha, muu)

 • Lypsylehmät ja muut naudat erikseen

Onko karjarakennuksessa pidettävillä naudoilla pääsy jaloittelualueelle?

 • Kuinka suuren osan vuodesta?

Kerätäänkö lanta ja valumavedet talteen jaloittelualueelta?

Laidunnetaanko tilan nautoja?

 • Kuinka monta tuntia vuorokaudessa?
 • Laidunkauden pituus?

Sikatilat

Sikojen lukumäärä 1.12.2020 sikaluokittain

Sikapaikkojen määrä eri tyyppisissä sikalarakennuksissa (rakolattia osittain tai kokonaan, kuivikepohja, kiinteä lattia, ulkokasvatus)

Vapaaporsituspaikkojen määrä (sisältyvät myös sikapaikkojen kokonaismäärään)

Munivia kanoja pitävät tilat

Kanapaikkojen määrä eri tyyppisissä kanaloissa

(virikehäkkikanala, osaritilä- tai kerroslattiakanala, ulkokanala)