Tietosuoja on tilastotoimen perusperiaate, johon Luonnonvarakeskus on sitoutunut, ja jolla varmistetaan tiedonantajien luovuttaman tiedon luottamuksellinen käsittely. Yksikkötason tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta koskaan hallinnolliseen päätöksentekoon, tutkintaan, valvontaan, oikeudenkäyntiin tai vastaavaan tarkoitukseen.

Tietosuojailmoitus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisteröityjä informoidaan heitä koskevien tietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa on määritelty, mitä tietoa rekisteröidylle on annettava silloin, kun tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja kun tietoja kerätään muista lähteistä.

Maatalouslaskentaa koskee maatalous- ja puutarhayritystilastojen tietosuojailmoitus:

Maatalous- ja puutarhayritystilastot (pdf)
Luonnonvarakeskuksen stat.luke.fi verkkopalvelun asiakasrekisteri (pdf)

Yleinen yhteydenottopiste tietosuoja-asioissa on Luonnonvarakeskuksen kirjaamo, joka välittää yhteydenotot tarvittaessa eteenpäin. Kirjaamon osoite on kirjaamo@luke.fi tai Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki. Luken tietosuojavastaava on Heidi Krootila. Yleisissä tietosuojakysymyksissä avustaa myös asiantuntijaryhmä, jonka palveluosoite on tietosuoja@luke.fi.

Tietojen säilyttäminen

Tiedot säilytetään tilastolain 10a §:n mukaan niin kauan kuin se on tilastolain tarkoituksen toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Tämän jälkeen tiedot hävitetään yhden vuoden kuluessa, jollei Arkistolaitos arkistolain (831/1994) nojalla määrää tietoja säilytettäviksi pysyvästi.

Tilastotietojen luovuttaminen tilastointiin ja tutkimustarkoituksiin

Yleisenä periaatteena on, että yksikkötason tilastotietoa ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Tilastolaki määrittelee, mitkä tiedot ovat julkisia ja aina luovutettavissa. Luonnonvarakeskus tilastoviranomaisena voi luovuttaa salassa pidettäviä yksikkötason tietoja muille tilastoviranomaisille tai tieteellistä tutkimusta tai tilastollisia selvityksiä varten. Tällöinkin pyritään siihen, että yksikkötason tiedot luovutetaan ilman tunnistetietoja.

Yksikkötason tietojen luovuttaminen on myös mahdollista tiedonantajan suostumuksella tiedonantajan antaman valtakirjan nojalla. Valtakirjamenettelyä voidaan käyttää tietojen eteenpäin luovutuksen osalta silloin kun tietojen saaja ei käytä tietoja tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa päätöksenteossa tai muissa vastaavissa toiminnoissa.

Yksikkötason tietojen tarvitsijat hakevat tilastotietojen luovutuslupaa Luonnonvarakeskuksen Tilastopalvelut-yksiköltä. Tilastojohtaja tekee päätöksen tietojen luovuttamisesta.

Lue lisää tiedonluovutuksesta.

Tilastolliset tietosuojamenetelmät

Tilastotaulukot laaditaan siten, ettei niistä suoraan tai välillisesti ole tunnistettavissa tiedonantajat ja heidän antamansa tiedot. Jos tieto on tilastolain mukaan kuitenkin julkinen, ei edellä mainittua kieltoa sovelleta. Salassa pidettävien tietojen paljastuminen tietoja julkaistaessa voidaan estää käyttämällä tilastollisia tietosuojamenetelmiä, kuten kolmen tilastoyksikön rajaa tiedon julkaisemiselle tai tiedonantajien lukumäärän salaamista.

Tietosuojamenetelmää valittaessa kiinnitetään huomiota tietojen laatuun kuten taulukon muuttujien arkaluonteisuuteen, perusjoukon suuruuteen, muuttujien määrään, tilastointialueen kokoon ja tarkkuuteen sekä erilaisten menetelmien vaikutukseen tilastojen sisältöön. Salaustavan valintaan vaikuttaa aina se, kuinka julkisesta ja/tai arkaluonteisesta tiedosta on kyse, mikä on tilastoitava ilmiöalue ja mikä on tilaston referenssiperiodi eli kuinka usein tilasto julkaistaan.

Tilastotoimintaa ohjaavat säännökset ja periaatteet

Tilastotoiminnan arvopäämääränä on puolueettoman, monipuolisen ja luotettavan kuvan antaminen yhteiskunnasta tietojen kohteiden tietosuojaa kunnioittaen ja tasapuolisesti asiakkaita kohdellen. Luonnonvarakeskus noudattaa tilastotoimessaan seuraavia periaatteita, joissa on säädetty tilastollisesta tietosuojauksesta.

1) Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio hyväksyi vuonna 1994 viralliselle tilastolle 10 perusperiaatetta. Kuudennen perusperiaatteen mukaan tilastotoimessa on yksikkötietoja koskeva tiukka tietosuoja ja vaatimus, että yksikkötietoja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

2) Tilastotoimea koskevia tietosuojasäännöksiä käsitellään Tilastolaissa, Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksessa Euroopan tilastoista  ja laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta asetuksineen. Tilastonlaadintaa ohjaa lisäksi lukuisat tilastokohtaiset asetukset. Henkilötietojen käsittelyssä sovellettavaksi tulee EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja kansallinen tietosuojalaki.

3) Tilastokeskuksen tuottaman Tilastoammattilaisten ammattieettisen oppaan (pdf) mukaan tilastojen julkistamisen pääsääntönä, on yksittäisen tilastoyksikön ominaisuuksia koskevien tietojen suojaaminen. Tilastotietoja saa julkaista vain siten, ettei niistä paljastu luottamuksellisia tietoja esimerkiksi vertailemalla niitä muihin tietoihin. Tietoja ei pidetä tunnistettavissa olevina silloin, kun tunnistaminen vaatisi kohtuuttomasti aikaa, kustannuksia tai työvoimaa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Jokainen voi tarkastaa rekistereissä olevat omat tietonsa. Mikäli haluat tarkistaa, mitä tietoja sinusta on talletettu Luonnonvarakeskuksen pitämiin rekistereihin, voit tehdä sen Luonnonvarakeskuksen ohjeen mukaisesti.